Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Şcolii Gimnaziale Coşoveni
O
O
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar(ROFUIP) aprobat prin Ordinul M.E.N.C.S. nr. 5.079 /2016 si OMEN nr. 3027/2018
O
Regulamentul de organizare şi funcţionare internă (ROFUIP), regulamentul intern (RI)
O
EVALUARE NATIONALA clasa a VIII-a OMEN 4813/29.08.2018
O
EVALUARE NATIONALA clasele a II-a, a IV-a si a VI-a, OMEN 3051/2016- Metodologia; OMEN 4461/2018-Calendar
O
Statutul elevului OMENCS 4742/10.08.2016
O
Decizia Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj
O
Codul de înregistrare fiscală nr. 16414840 atribuit de ANAF
O
Atestat privind nivelul calităţii educaţionale oferite de către unitatea de învăţământ raportat la indicatorii de performanţă din standardele de referinţă evaluate de către ARACIP.