Proiecte
Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS)
În cadrul școlii noastre, proiectul PNRAS se adresează elevilor aflați în risc de abandon care provin: din medii
sociale defavorizate - aproximativ 62% (familii dezorganizate, părinți plecați în străinătate, asistenți maternali);
elevi rromi - aproximativ 45,88%; din categoria grupurilor vulnerabile de copii fac parte si doi elevi cu CES.
Grupul țintă este format din elevii claselor de gimnaziu care sunt în risc de abandon școlar, cei de etnie romă,
cei cu CES, elevii cu peste 20 de absențe nemotivate pe lună, inclusiv cei care au medii cel mult egale cu 6 la
disciplinele de bază (limba română, matematică etc.).
Obiectivele acestui proiect sunt:
• Îmbunătățirea situației la învățătură și a promovabilității a unui număr de 60 de elevi în următorii 3 ani școlari;
• Creșterea ratei de participare la EN cu 2% și a ratei de promovare a EN cu aproximativ 2% în fiecare an;
• Scăderea numărului de absențe și diminuarea riscului de abandon școlar în perioada 2022—2025, cu
încadrarea unității de învățământ într-o categorie de risc mai mic;
• Îmbunătățirea relației elevi - părinți - școală - comunitate prin implicarea până în anul 2025 a cel puțin 20%
dintre părinții din grupul țintă în activități de formare/ informare/coaching;
• Folosirea tehnologiei și a metodelor moderne de învățare în cel puțin o treime din activitățile de
predare-învățare-evaluare în fiecare semestru și organizarea a cel puțin o activitate extracurriculară pe semestru în
bibliotecă, clasa din curtea școlii, terenul de sport, alte spații neconvenționale.